NL EN

Doe Je Ding! draagt zorg voor je privacy. Ze houdt zich aan de wettelijke bepaling rond de bescherming van persoonsgegevens en je rechten als cliënt. Je persoons- en gezondheidsgegevens worden enkel verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is. In deze verklaring lees je hoe Doe Je Ding! je persoonsgegevens verwerkt. Door de toegang tot en gebruik te maken van de website en/of diensten verklaar je je akkoord met dit privacybeleid.

Contact
Wens je meer info, heb je vragen of opmerkingen of wil je je rechten uitoefenen?
Contacteer Anne-Marie Buedts op annemarie@buedts.be
Je mail wordt beantwoord binnen een redelijke termijn, uiterlijk binnen de 30 dagen.

1. Verwerkingsdoelen
Doe Je Ding! verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens om een persoonlijke en kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen. Dit omvat o.m. cliëntadministratie, dienstverlening, financiële afhandeling van je consultatie/facturatie, boekhouding en direct marketing (bv. nieuwsbrief). Doe Je Ding! houdt zich aan de wettelijke verplichtingen van de zorgverlener en is onderhevig aan de deontologische code van psychologen (www.compsy.be), waaronder het beroepsgeheim.

2. Rechtgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening gegevensbescherming.

 • jouw toestemming
 • uitvoeren van de overeenkomst (administratie, dienstverlening, financiële afhandeling/ facturatie)
 • wettelijke verplichting (boekhouding, voor psychotherapie: gezondheidszorgberoep – patiëntendossier)
 • behartiging van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen (direct marketing bv. nieuwsbrief)

Bij verwerking van persoonsgegevens op basis van je toestemming, kan je de gegeven toestemming steeds intrekken. Je gegevens worden mogelijk ook gebruikt om je te informeren en te inspireren via de nieuwsbrief. Indien je geen mails van Doe Je Ding! wil ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mailtje te sturen naar annemarie@buedts.be.

3. Gegevensverwerking
Wanneer je inschrijft voor de nieuwsbrief, een download aanvraagt, het contactformulier invult, een aanvraag doet voor een dienst en daar gebruik van maakt, word je gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken. De gegevens die opgevraagd worden zijn steeds in verhouding tot het soort dienst waar je gebruik van maakt.

Het kan gaan om:

Algemeen
Persoonlijke identificatiegegevens
*Familienaam en voornaam I *geboortedatum I *adresgegevens I *tel/GSM I e-mail I IP adres

Psychotherapie
Gezondheidsgegevens
*Huisarts, medicatiegebruik en ev. andere zorgverstrekkers
Persoonlijke bijzonderheden en informatie i.f.v. je klacht/problematiek, hulpvraag en ontwikkel- of behandeldoel (persoonsgegevens, probleem, doel, levensloop, leefwereld)

Deze gegevens worden steeds uitdrukkelijk opgevraagd. Gegevens met een * zijn noodzakelijk om de diensten te kunnen bieden en geleverde diensten te factureren. Door deze gegevens te verstrekken geef je je toestemming om ze te gebruiken voor bovenvermelde doeleinden. Ze worden deels digitaal opgeslagen en zijn mogelijk (deels) toegankelijk voor derden en partners waarmee ik samenwerk i.f.v. een optimale praktijkvoering. Deze partners hebben eveneens de privacywetgeving en de deontologie van hun beroep (confidentialiteit) te respecteren. Zie rubriek delen met derden.

4. Gegevensverwerking via online dataverkeer
Ondanks het gebruik van officiële en beveiligde online kanalen, kan ik je privacy niet garanderen. Wees je daarom bewust van de informatie die je online (vb. via mail of via het online contactformulier) deelt. Vertrouwelijke informatie kan je best bespreken tijdens een consult of telefonisch, na het maken van een afspraak.

Mailverkeer I Office 365
Je mailverkeer naar annemarie@buedts.be verloopt via Office 365. Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in functie van onze mailconversatie. Indien je effectief gebruik maakt van diensten van Doe Je Ding! wordt een cliëntdossier aangemaakt. Je gegevens worden dan opgenomen in je dossier en een aantal basisgegevens (contactgegevens) komen in het algemeen cliëntenbestand.

Website
Via de website kan je contact opnemen via het online contactformulier of je inschrijven voor de nieuwsbrief. De contactname, de inhoud van je bericht en/of je aanmelding voor de nieuwsbrief komen in het CRM-(cliënten)bestand terecht. Je gegevens (naam en e-mail) worden beveiligd bewaard bij YMLP, in overeenstemming met het YMLP-privacybeleid en de Europese privacywetgeving. Doe Je Ding! gebruikt je gegevens uitsluitend voor verdere opvolging van je mail (contactformulier) voor dienstverlening, voor opvolging betaling/facturatie en het versturen van de nieuwsbrief.

IPadres
Op de website van Doe Je Ding! worden algemene bezoekgegevens bijgehouden: IP adres van je computer, tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Doe Je Ding! gebruikt deze info om de werking van de website te optimaliseren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Cookies
Het platform van de website gebruikt een aantal cookies standaard. Maar daar hoort geen verplichting bij om een ‘cookiemelding’ op te zetten. Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door je browser op je apparaat wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Deze informatie dient om de werking van de website te optimaliseren en de inhoud van de advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren. Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dat kan je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit best doet.

De website gebruikt uitsluitend volgende cookies: Functionele cookies

Links
Op de website van Doe Je Ding! tref je mogelijk links naar externe websites. Door op deze links te klikken ga je naar een website buiten www.doejeding.be. Het kan dat deze externe website gebruik maakt van cookies. Dat kan je checken via de cookie-of privacyverklaring van de betreffende website.

Facebookpagina
Doe Je Ding! heeft een bedrijfspagina op Facebook. Als je bij Doe Je Ding! terecht komt via Facebook gelden het privacy- en cookiebeleid van Facebook. Meer informatie over het privacy- en cookiebeleid en over de doorgave van gegevens naar de Verenigde Staten Facebook vind je bij Facebook zelf.

Google Mijn Bedrijf I Google Analytics
Doe Je Ding! maakt gebruik van ‘Google Mijn Bedrijf’ om online zichtbaar te zijn via zoekopdrachten. Doe Je Ding! maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers website en google bedrijfspagina gebruiken. De aldus verkregen informatie inclusief het adres van je computer (IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. Je vindt daar ook het privacy-beleid van Google Analytics.

Sociale media I algemeen
Doe Je Ding! zal nooit persoonsgegevens uit sociale mediaplatformen binnentrekken in haar systemen. De beveiliging en policy ten aanzien van persoonsgegevens die via sociale media worden uitgewisseld (vb. messenger functie op Facebook of LinkedIn) zijn en blijven de verantwoordelijkheid van dat specifieke platform.

5. Overmaken aan derden
Doe Je Ding! garandeert dat persoonsgegevens enkel gebruikt worden voor een goede werking van de praktijk. Ze worden enkel met derden gedeeld indien nodig voor de uitvoering van een overeenkomst (dienstverlening), om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of in functie van een gerechtvaardigd belang.

 • CRM cliëntenbestand I ifv opvolging diensten, informatie en betaling/facturatie
 • Facturen en financiële verrichtingen I ifv wettelijke verplichting (boekhouding)
 • Juridische opvolging I ifv van niet betaling of andere juridische procedures
 • Attestering voor terugbetaling I mutualiteiten, (ziekte)verzekeringsinstellingen, OCMW
 • Psychotherapie: meldingsplicht bij gevaar aan zichzelf of derden I conform beroepsethiek psycholoog

Je gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden (privacy en beroepsgeheim). Tenzij bij psychotherapie in het kader van kwalitatieve gezondheidszorg (inter- en multidisciplinaire samenwerking). Met je huisarts en andere zorgverleners met wie je een behandelrelatie hebt (inter- en multidisciplinaire samenwerking, continuïteit van zorg) en die eveneens gebonden zijn aan het beroepsgeheim (gedeeld beroepsgeheim). Dit in gezamenlijk overleg en mits je uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming. Of (geanonimiseerd) tijdens een super- of intervisie. In overeenstemming met wettelijk en deontologische bepalingen.

Eventuele inhoudelijke verslagen voor psychotherapie worden enkel opgemaakt en gefactureerd op jouw vraag. Conform deontologie en beroepsgeheim worden deze rechtstreeks aan jou bezorgd en in samenspraak opgemaakt.

Doe Je Ding! werkt samen met diverse partners die eveneens onderworpen zijn aan de privacywetgeving en de deontologie van hun beroep.

6. Bewaartermijn
Doe Je Ding! bewaart je gegevens niet langer dan nodig. De bewaartermijn is in overeenstemming met het doel waarvoor je gegevens worden verzameld en volgens wettelijke bepalingen.

 • Facturen I 7 jaar I wettelijke verplichting (boekhouding)
 • Cliëntdossier psychotherapie I min. 30 à max. 50 jaar I conform wettelijke bewaartermijn medische dossiers
 • Dienstenaanbod (direct marketing) I conform inschrijving op nieuwsbrief en/of uitschrijving

7. Beveiliging
Doe Je Ding! neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Technisch
Je gegevens worden veilig bewaard in mijn database (PC) en op papier.
Computer, server en mobiele apparaten zijn up-to-date beveiligd met paswoorden, antivirus, beveiliging tegen pishing etc. Verzonden en verstuurde data van en naar de Doe Je Ding! website zijn versleuteld middels SSL.

Organisatorisch
De praktijk is beveiligd met slot en kaften met jouw gegevens worden bijgehouden in een kluis.
Derde partijen waarmee ik samenwerk zijn allen onderhevig aan de GDPR-wetgeving en hebben een onberispelijke reputatie. Bij twijfel of incident lichten we je in en doet Doe Je Ding! het nodige om de veiligheid van je data mee te waarborgen.
Doe Je Ding! kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden door enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het feit dat een derde foutief of onrechtmatig gebruik maakt van de persoonsgegevens.

8. Recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid
Je hebt op elk moment het recht om

 • in te zien hoe ik je gegevens verwerk
 • onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten rechtzetten
 • te vragen de verwerking van je gegevens te beperken
 • te vragen je gegevens over te dragen (vb. attest mutualiteit, werkgever, boekhouder)
 • te vragen om je persoonsgegevens te verwijderen uit het databestand.

Vragen m.b.t. inzage kunnen geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor je gezondheid. Een verwijdering is niet altijd mogelijk bv. bij openstaande facturen of om andere redenen (wettelijke verplichting boekhouding en bewaartermijn dossier). Hou er rekening mee dat als bepaalde gegevens effectief verwijderd worden, wij geen informatie meer hebben, ook niet i.f.v. attestering of continuïteit van zorg en multidisciplinaire samenwerking.

Om deze rechten uit te oefenen kan je een e-mail sturen naar annemarie@buedts.be. Uiterlijk binnen de 4 weken wordt je verzoek behandeld en krijg je een antwoord m.b.t. verdere opvolging.

9. Wijzigingen
Doe Je Ding! behoudt zich het recht om het privacybeleid aan te passen waar nodig. Je vindt de gangbare versie altijd op de website. In geval van tegenstrijdigheid hebben de algemene voorwaarden voorrang op dit privacybeleid.

10. Klachten
Klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens?
Contacteer Anne-Marie Buedts via annemarie@buedts.be.
Blijf je op je honger zitten, dan kan je je wenden tot www.privacycommission.be