NL EN

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Anne-Marie Buedts / Doe Je Ding!, aangesloten bij psychologenpraktijk De Groeipraktijk te Heverlee, met maatschappelijke zetel te Tremelo en ingeschreven in het K.B.O. onder nummer 0829.292.095. Hierna ‘Doe Je Ding!’.

Alle communicatie verloopt via annemarie@buedts.be

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van Doe Je Ding! met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Doe Je Ding! behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Dienstverlening 

Psychotherapie 

Doe Je Ding! biedt psychologische begeleiding en psychotherapie. De begeleiding heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid. Ze stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/of anders om te gaan met de uitdagingen van zijn/haar leven.

Deze dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Bij opstart van de begeleiding maakt Doe Je Ding! een cliëntdossier aan. De cliënt engageert zich om, indien gevraagd, het ingevulde intakeformulier terug te bezorgen bij aanvang van de begeleiding (eerste sessie van het basistraject). Klachten en hulpvraag worden besproken en vertaald in een veranderwens/ontwikkeldoel. Dit vormt het uitgangspunt voor een begeleidingstraject op maat.

De werkwijze van Doe Je Ding! wordt toegelicht tijdens het eerste oriënterend kennismakingsgesprek en staat beschreven op www.doejeding.be/consultaties

Doe Je Ding! garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt Doe Je Ding! zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

3. Privacy

Doe Je Ding! draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens voor cliëntenbeheer: het verzorgen van goede psychologische zorg, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent.

4. Tarieven

De gehanteerde tarieven zijn transparant, overeenkomstig de website en zoals vermeld op de ondertekende overeenkomst. Psychotherapie wordt enkel verstrekt aan particulieren en is vrijgesteld van BTW volgens art.44.

5. Betaling

Betaling gebeurt zoals beschreven op de website en bepaald in de overeenkomst. Via voorafbetaling (optioneel), na afloop van een sessie of bij overhandiging van een verslag. Eventuele andere, bijkomende kosten worden verrekend bij de eerstvolgende sessie of gestort op rekening van Anne-Marie Buedts | Doe Je Ding! (naar gelang afgesproken), maar steeds betaald binnen 10 dagen na prestatie. BNP Paribas Fortis BE46 0016 2307 5536.

Voor elke eerste aanmaning die gestuurd moet worden, wordt een administratieve kost van €18,00 aangerekend.

Vanaf elke tweede herinneringsbrief wordt een interest aangerekend aan 10% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €50,00.

Alle bovenvermelde bedragen zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

6. Annulatie

Annuleren of verplaatsen van een sessie kan kosteloos tot 24u voor aanvang. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat de betrokkene de annulatie ontvangt per e-mail, sms, telefoon (gsm) of voicemail.

Latere annulaties of wanneer de cliënt niet komt opdagen worden integraal aangerekend. Bij (voorafbetaling van) een traject vervalt hierdoor een gesprek.

7. Eenzijdige beëindiging traject

Zowel de cliënt als Doe Je Ding! hebben steeds het recht het basis- of vervolgtraject eenzijdig te beëindigen. Er is geen vergoeding verschuldigd wanneer de cliënt zijn (betalings)verbintenissen niet stipt is nagekomen, wanneer Doe Je Ding! van mening is dat doorverwijzing naar aangepaste of gespecialiseerde hulp aangewezen is of wanneer ziekte, belangconflicten of moreel onvermogen een gebrek aan objectiviteit of een beperking van haar beroepscompetenties met zich kan meebrengen. In dat geval brengt Doe Je Ding! de cliënt hiervan op de hoogte, verrekent de niet opgenomen sessies pro rata en stort het openstaand saldo binnen 14 dagen terug aan de cliënt. 

8. Aansprakelijkheid

Deelname is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Doe Je Ding!, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

Doe Je Ding! neemt in het kader van haar competenties persoonlijk verantwoordelijkheid op voor de keuze, de toepassing en de gevolgen van de methodes en technieken die zij toepast en voor de professionele adviezen die zij geeft. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

9. Beroepsgeheim, deontologie en erkenning

Alle dienstverlening van Doe Je Ding! wordt verzorgd door Anne-Marie Buedts, erkend (klinisch) psychologe met erkenningsnummer psycholoog 781 214 782 I visumnr 288546. Anne-Marie Buedts is gebonden aan het beroepsgeheim en aan de deontologische code van psychologen (www.compsy.be). De dienstverlening psychotherapie valt onder de wet op de gezondheidszorgberoepen en is onderhevig aan de wet op de patiëntenrechten.

10. Klachtenprocedure

Bij voorkeur worden klachten over geleverde diensten rechtstreeks en binnen de 10 werkdagen gericht aan Doe Je Ding!. Overeenkomsten van Doe Je Ding! worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd. Bij klachten inzake verwerking persoonsgegevens kan de cliënt terecht op www.privacycommissie.be, voor vragen en klachten m.b.t. titel en deontologie bij de Psychologencommissie op www.compsy.be.